DMT

DMT

DMT (or N, N-Dimethyltryptamine) is an extremely potent and short acting psychedelic drug, often called the spirit molecule
Formula: C12H16N2
Boiling point: 160 °C
Molar mass: 188.27 g/mol
CAS ID: 61-50-7
Density: 1.099 g/cm³
Melting point: 40 °C (104 °F)

60.00860.00

Beschreibung

dmt kopen | dmt trip | dmt bestellen | dmt drug

 

 • DMT, of dimethyltryptamine, is een krachtige psychedelische drug die al eeuwenlang door inheemse culturen wordt gebruikt voor spirituele en medicinale doeleinden.
 • Het wordt doorgaans geconsumeerd door middel van roken, verdampen of injecteren en produceert een snelle en intense hallucinogene ervaring die wordt beschreven als transcendent en buitenaards.
 • DMT staat bekend om zijn vermogen om diepgaande veranderingen in het bewustzijn teweeg te brengen, waaronder visuele en auditieve hallucinaties, veranderde perceptie van tijd en ruimte, en een diep gevoel van eenheid met het universum.
 • Het wordt door sjamanistische culturen gebruikt om toegang te krijgen tot hogere bewustzijnsstaten, om met geesten te communiceren en om de mysteries van het universum te onderzoeken.

Naast de spirituele en medicinale toepassingen is DMT ook onderzocht vanwege de potentiële therapeutische voordelen ervan, waaronder de behandeling van depressie, angst en verslaving.

 • Het is aangetoond dat het de creativiteit vergroot en de probleemoplossende vaardigheden verbetert, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor kunstenaars en denkers.
 • Ondanks de krachtige effecten wordt DMT over het algemeen als veilig beschouwd als het op verantwoorde wijze wordt gebruikt, en heeft het een laag potentieel voor verslaving of schade op de lange termijn.
 • Het mag echter alleen worden gebruikt door ervaren en goed geïnformeerde personen, idealiter in een gecontroleerde en ondersteunende omgeving.

Over het geheel genomen is DMT een fascinerende en mystieke substantie die door de geschiedenis heen de geest van veel ontdekkingsreizigers en zoekers heeft geboeid.

 • Of je nu op zoek bent naar een spirituele reis, creatieve inspiratie of genezing, DMT kan een ongeëvenaarde en transformerende ervaring bieden.

 

 • DMT, or dimethyltryptamine, is a powerful psychedelic drug that has been used by indigenous cultures for centuries for spiritual and medicinal purposes.
 • It is typically consumed through smoking, vaporization, or injection, and produces a rapid and intense hallucinogenic experience that has been described as transcendent and otherworldly.
 • DMT is known for its ability to induce profound changes in consciousness, including visual and auditory hallucinations, altered perception of time and space, and a profound sense of oneness with the universe.
 • It has been used by shamanic cultures to access higher states of consciousness, communicate with spirits, and explore the mysteries of the universe.

Beyond its spiritual and medicinal uses, DMT has also been studied for its potential therapeutic benefits, including treating depression, anxiety, and addiction.

 • It has been shown to increase creativity and improve problem-solving skills, making it a valuable tool for artists and thinkers.
 • Despite its powerful effects, DMT is generally considered safe when used responsibly, and has a low potential for addiction or long-term harm.
 • However, it should only be used by experienced and knowledgeable individuals, ideally in a controlled and supportive environment.

Overall, DMT is a fascinating and mystical substance that has captivated the minds of many explorers and seekers throughout history.

 • Whether you are looking for a spiritual journey, creative inspiration, or healing, DMT may offer an unparalleled and transformative experience.

DMT oder Dimethyltryptamin ist eine leistungsstarke psychedelische Droge, die von indigenen Kulturen seit Jahrhunderten für spirituelle und medizinische Zwecke genutzt wird.

 • Es wird typischerweise durch Rauchen, Verdampfen oder Injektion konsumiert und führt zu einer schnellen und intensiven halluzinogenen Erfahrung, die als transzendent und jenseitig beschrieben wurde.
 • DMT ist bekannt für seine Fähigkeit, tiefgreifende Veränderungen im Bewusstsein hervorzurufen, einschließlich visueller und auditiver Halluzinationen, veränderter Wahrnehmung von Zeit und Raum und einem tiefen Gefühl der Einheit mit dem Universum.
 • Es wurde von schamanischen Kulturen genutzt, um höhere Bewusstseinszustände zu erreichen, mit Geistern zu kommunizieren und die Geheimnisse des Universums zu erforschen.

Über seine spirituellen und medizinischen Anwendungen hinaus wurde DMT auch auf seine potenziellen therapeutischen Vorteile untersucht, einschließlich der Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und Sucht.

 • Es hat sich gezeigt, dass es die Kreativität steigert und Problemlösungsfähigkeiten verbessert, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Künstler und Denker macht.
 • Trotz seiner starken Wirkung wird DMT im Allgemeinen als sicher angesehen, wenn es verantwortungsvoll verwendet wird, und hat ein geringes Potenzial für Sucht oder langfristige Schäden.
 • Es sollte jedoch nur von erfahrenen und sachkundigen Personen verwendet werden, idealerweise in einer kontrollierten und unterstützenden Umgebung.

Insgesamt ist DMT eine faszinierende und mystische Substanz, die die Köpfe vieler Entdecker und Sucher im Laufe der Geschichte fasziniert hat.

 • Ob Sie nach einer spirituellen Reise, kreativer Inspiration oder Heilung suchen, DMT kann eine beispiellose und transformative Erfahrung bieten.

Cependant, il est important d’aborder cela avec respect et prudence, et de toujours donner la priorité à la sécurité et à la réduction des risques.

 • Le DMT, ou diméthyltryptamine, est une drogue psychédélique puissante qui a été utilisée par les cultures indigènes depuis des siècles à des fins spirituelles et médicinales.
 • Elle est généralement consommée par inhalation, vaporisation ou injection, et produit une expérience hallucinogène rapide et intense qui a été décrite comme transcendantale et extraordinaire.
 • Le DMT est connu pour sa capacité à induire des changements profonds de conscience, notamment des hallucinations visuelles et auditives, une perception altérée du temps et de l’espace, et un profond sentiment d’unité avec l’univers.
 • Il a été utilisé par les cultures chamaniques pour accéder à des états de conscience supérieurs, communiquer avec les esprits et explorer les mystères de l’univers.

Au-delà de ses utilisations spirituelles et médicinales, le DMT a également été étudié pour ses avantages thérapeutiques potentiels, notamment le traitement de la dépression, de l’anxiété et de la dépendance.

 • Il a été démontré qu’il augmente la créativité et améliore les compétences en résolution de problèmes, ce qui en fait un outil précieux pour les artistes et les penseurs.
 • Malgré ses effets puissants, le DMT est généralement considéré comme sûr lorsqu’il est utilisé de manière responsable et présente un faible potentiel d’addiction ou de dommages à long terme.
 • Cependant, il ne doit être utilisé que par des personnes expérimentées et compétentes, idéalement dans un environnement contrôlé et favorable.

Dans l’ensemble, le DMT est une substance fascinante et mystique qui a captivé l’esprit de nombreux explorateurs et chercheurs tout au long de l’histoire.

 • Que vous cherchiez un voyage spirituel, une inspiration créative ou une guérison, le DMT peut offrir une expérience transformante et inégalée.

Zusätzliche Informationen

Gewichten

1g, 3.5g, 7g, 14g, 28g

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „DMT“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert